TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

1. Introducció i Dades de la Companyia

El següent text correspon a l’Avís Legal de la Web propietat de SERVEO SERVICIOS, S.A. (en endavant, SERVEO), allotjada a la URL www.inacua.com.

SERVEO SERVICIOS, S.A. és una entitat que té el seu domicili social establert al C/Príncipe de Vergara, 135, proveïda amb el C.I.F. A-80241789 i que es troba inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al Tom, 2.081, Foli 134, Full número M-36.972 (des d’ara, el Portal Web).

Per tal d’establir una comunicació directa i efectiva amb SERVEO, podrà dirigir-se a l’adreça de correu electrònic info@inacua.com o establir-hi contacte al telèfon 91 338 83 00.

2. Objecte i àmbit d’aplicació

El següent Avís Legal regula l’accés i l’ús dels continguts oferts per SERVEO a través del Portal Web. Sens perjudici d’això, SERVEO es reserva el dret de modificar la presentació, configuració i contingut del Portal Web i dels serveis, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització.

Tanmateix, l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis poden trobar-se sotmesos a determinades Condicions Particulars que, considerant el cas, substituiran, completaran i/o modificaran aquest Avís Legal, o les Condicions Generals i les Particulars, en el seu cas, prevaldran sobre les contradiccions de les Condicions Particulars sobre les Condicions Generals i l’Avís Legal.

L’accés, l’ús i la navegació pel Portal Web comporta i implica l’acceptació de l’Usuari de l’Avis Legal vigent i publicat en cada moment.

En aquest sentit, s’entendrà com a Usuari la persona que accedeixi, navegui o visualitzi els continguts allotjats al Portal Web i, s’entendrà com a Usuari Registrat tot aquell qui accedeixi, navegui o s’enregistri per a emprar, visualitzar, navegar, allotjar i/o descarregar els continguts i/o fer-ne ús dels serveis del Portal Web.

3. Deures de l’Usuari

L’accés i la navegació a través del Portal Web no exigeix el registre de l’Usuari amb l’excepció de que, per a fer-ne ús de determinades funcionalitats, pugui requerir-se l’aportació de dades com, per exemple, el nom o l’adreça de correu electrònic.

L’Usuari se’n compromet a:

  • Acceptar i acomplir amb els continguts establerts en aquest Avís Legal, així com els que se n’hagueren establert en qualsevol altre document que en formés part del mateix.
  • No difamar, abusar, molestar, assetjar, amenaçar o vulnerar de qualsevol altre forma els drets que corresponen a la resta d’Usuaris o a qualsevol altre persona.
  • No eliminar o intentar suprimir qualsevol mesura de seguretat adoptada o implantada al Portal Web.
  • Complir amb les disposicions de la legislació vigent.

4. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

SERVEO és titular o ha obtingut la corresponent llicència sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Portal Web, així com els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la informació i els materials continguts, l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels continguts, serveis i productes disponibles a través del mateix, així com els programes informàtics emprats en relació amb el mateix.

En cap cas, es considerarà com a renuncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial dels drets prèviament esmentats per part de SERVEO, l’accés, la navegació, l’ús, l’allotjament i/o la descàrrega dels continguts i/o la utilització dels serveis de l’Usuari a través del Portal Web.

En conseqüència, no està permesa la supressió, elusió o manipulació de l’avís dels drets d’autor (“copyright”) o qualsevol altra dada d’identificació dels drets de SERVEO o dels seus respectius titulars que romangui en els continguts i/o serveis, així com en els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació i/o d’identificació que se’n pogués contenir en els mateixos.

Les referències als noms i a les marques comercials o registrades, logotips o d’altres signes distintius, bé siguin titularitat de SERVEO o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment escrit de SERVEO o el dels seus propietaris legítims, segons correspongui. L’accés o l’ús del Portal Web i/o el dels seus continguts i/o serveis per part dels Usuaris, no els hi confereix en cap cas, cap dret sobre les marques, logotips i/o símbols distintius que en ell hi apareguin i romanguin protegits per Llei.

SERVEO es reserva tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i, en particular, prohibeix modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, transformar, comunicar públicament, dur a terme segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, fer-ne ús, tractar o distribuir de qualsevol forma tots o part dels continguts i productes inclosos al Portal Web per a propòsits públics o comercials, sense haver obtingut la autorització expressa i per escrit de SERVEO o del titular dels drets, en el seu cas.

5. Llicència sobre les comunicacions

En cas que l’Usuari envií informació de qualsevol tipus a SERVEO a través del Portal Web mitjançant els canals habilitats a l’efecte, l’Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no viola cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret d’un tercer, que aquesta informació no té el caràcter de confidencial i que no és perjudicial per als tercers.

L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i mantindrà a SERVEO lliure de responsabilitat per qualsevol tipus de comunicació que subministri personalment en el seu nom, assolint la citada responsabilitat sense restriccions l’exactitud, la legalitat, originalitat i titularitat d’aquesta.

6. Responsabilitats i garanties

Els continguts del Portal Web es subministren a títol informatiu i no pretenen constituir cap mena de recomanació sobre inversions, transaccions o similars.

SERVEO declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, en el marc de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Portal Web i evitar l’existència i la transmissió de virus i d’altres components que puguin danyar als Usuaris.

Tanmateix, SERVEO no garanteix la idoneïtat o utilitat dels continguts del Portal Web ni es fa responsable dels danys o perjudicis que pogués causar-ne, a ell mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes o instruccions que SERVEO estableix en el Portal Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Portal Web.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-lo immediatament a SERVEO per tal de que aquest pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

7. Enllaços

7.1 Enllaços a d’altres pàgines web

SERVEO no respondrà davant de cap aspecte relacionat amb portals web de tercers a les que s’hagués pogut establir un enllaç des del Portal Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, respecte del seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Portal Web a un altre lloc web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre SERVEO i el responsable del lloc web aliè.

7.2 Enllaços en d’altres pàgines web amb destinació al Portal Web

Si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destí al Portal Web haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:

  • L’enllaç haurà de ser absolut i complert, és a dir, haurà de conduir a l’Usuari mitjançant un clic, a la pròpia direcció URL del Portal Web i haurà de comprendre tota l’extensió de la pantalla de la Pàgina Principal del Portal Web. En cap cas, llevat que FERROVIAL ho autoritzés de forma expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Portal Web, influir-lo com a part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o generar un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Portal Web.
  • A la pàgina que estableix l’enllaç no s’hi podrà declarar de cap manera que SERVEO ha autoritzat aquest enllaç, llevat que FERROVIAL ho hagués autoritzat prèviament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al Portal Web desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de FERROVIAL i/o del Portal Web, haurà d’obtenir prèviament la seva autorització expressa i per escrit.
  • FERROVIAL no autoritza l’establiment d’un enllaç al Portal Web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i que, en general, contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

8. Privacitat i Galetes

La Política de Privadesa i la Política de galetes del Portal Web es determinen de conformitat amb allò establert en el document POLÍTICA DE PRIVADESA I GALETES.

9. Durada i Esmenes

SERVEO podrà esmenar aquests termes i condicions d’ús, total o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera en que apareix aquest Avís Legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

La vigència temporal d’aquest Avís Legal equival, per tant, amb la de la durada de la seva exposició, fins que siguin esmenats total o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l’Avís legal esmenat i publicat en aquest Portal Web.

Amb independència del que s’ha establert a les Condicions Particulars, SERVEO podrà donar per conclòs, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del Portal Web, sense que l’Usuari pugui exigir-ne cap mena d’indemnització. Produïda l’extinció, seguiran mantenint-se vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposats en aquest Avís Legal.

10. Generalitats

Els encapçalaments de les diferents clàusules no són només informatius, i no podran afectar, qualificar o ampliar la interpretació de l’Avís lEGAL.

D’existir-hi discrepància entre el que s’ha establert en aquest Avís Legal i les Condicions Particulars de cada servei específic, prevaldrà el contingut de les Condicions Particulars.

En cas que qualsevol disposició d’aquest Avís Legal fos considerada nul·la o inaplicable, en part o en la seva totalitat, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, l’esmenada nul·litat o inaplicació no afectarà a la resta de disposicions d’aquest Avís Legal.

La manca d’exercici o d’execució per part de SERVEO de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal no constituirà una renuncia al mateix, llevat que fos reconeguda i acordada per escrit per la seva part.

11. Jurisdicció i Legislació Aplicable

El Portal Web de SERVEO i el seu contingut es regiran per la legislació espanyola.

Les relacions establertes entre SERVEO i l’Usuari es regiran per la normativa vigent pel que fa a la legislació aplicable i la jurisdicció competent. Si més no, en els casos en que la normativa preveu que les Parts es puguin sotmetre’s a un fur, SERVEO i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre que els hi pogués correspondre, sotmetran qualsevol controvèrsia i/o litigi al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid, essent d’aplicació la legislació espanyola.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per possibilitar, personalitzar i analitzar la navegació, millorant la qualitat dels serveis. Si continua navegant, accepta el seu us conforme la nostra política de cookies. Pots cambiar les preferències el seu navegador.